! Woensdag 3 oktober zijn wij telefonisch niet bereikbaar.

Verander wachtwoord

Wachtwoord is succesvol gewijzigd.

Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.

Dit wachtwoord is onjuist

Wachtwoord moet minimaal 8 karakters hebben.

Wachtwoorden komen niet overeen.

Wachtwoord vergeten

Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.

Deze e-mail is reeds verstuurd. Zie uw inbox.

Opnieuw proberen

Algemene Voorwaarden

 • Toepassingsgebied
  1. Deze algemene voorwaarden (hierna de "voorwaarden") zijn van toepassing op het bestellen van dienstverlening door vakmensen door klanten (hierna "klant" of "u") van Home3Sixty GmbH, Mariendorfer Damm 1, Haus 3, 5. Etage, 12099 Berlin, (hierna "Homebell" of "wij"). Alle diensten van Homebell aan klanten worden uitsluitend onder deze voorwaarden verleend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  2. Waar in het hiernavolgende "consument" of "ondernemer" wordt vermeld gelden de definities: de klant is een consument indien het een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. Daarentegen is een ondernemer elke natuurlijke of rechtspersoon die wel handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
  3. Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende voorwaarden van de klant maken geen deel uit van de overeenkomst.
 • Doel van de overeenkomst, diensten van Homebell
  1. Homebell levert diensten van vakmensen aan klanten. Overeenkomsten tussen klanten en Homebell met betrekking tot deze diensten zijn opdrachtovereenkomsten.
  2. Het huidige aanbod van de diensten die door Homebell worden aangeboden is te vinden op de website www.homebell.com. De concrete door Homebell aan de desbetreffende klant te leveren diensten in verband met een opdracht blijken uit de desbetreffende opdracht.
  3. Homebell heeft het recht om de door de klant geboekte diensten door derden te laten verstrekken, bijvoorbeeld onderaannemers. Bij het selecteren van de in te zetten vakmensen heeft de klant geen recht van medebeslissing; de selectie geschiedt uitsluitend door Homebell. Weigering van een door Homebell ingeschakelde derde is slechts mogelijk op grond van aantoonbare en dringende persoonlijke reden.
 • Totstandkoming van de overeenkomst
  1. Een overeenkomst tussen Homebell en de klant voor de levering van diensten van vakmensen komt als volgt tot stand.
  2. Op grond van de informatie over de gewenste dienst zoals opgegeven door de klant, bijvoorbeeld telefonisch, via de website of door het sturen van een email naar Homebell, stuurt Homebell via elektronische weg een bindende offerte naar de klant. De ontvangst door Homebell van bijvoorbeeld het verzoek van de klant, die bevestigd wordt per email, betekent nog niet de totstandkoming van een overeenkomst.
  3. De klant kan deze offerte binnen 48 uur accepteren op een door Homebell aangewezen manier.
  4. De overeenkomst wordt aan de klant ter beschikking gesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen; een verdere opslag na het sluiten van het contract kan alleen binnen het kader van de wettelijke bewaartermijnen van zakelijke documenten en alleen met het oog op de verwerking van het specifieke contract.
 • Klantverplichtingen / verplichtingen tot medewerking
  1. De klant is verplicht om correcte en volledige informatie te verstrekken, in het bijzonder met betrekking tot de gegevens en informatie die nodig zijn voor of gevraagd worden door Homebell voor de desbetreffende overeengekomen diensten (bijvoorbeeld voor contracten met betrekking tot de uitvoering van schilderwerk, exacte gegevens over het aantal vierkante meters en kamernummer dienen te worden verstrekt).
  2. De diensten van Homebell worden verstrekt op de overeengekomen plaats van de dienstverlening. De klant dient ervoor te zorgen dat hij of een vertegenwoordiger van hem aanwezig is op de afgesproken datum en dient Homebell of de derden ingehuurd door Homebell toegang te geven tot de plaats van uitvoering.
  3. De klant is verplicht om alle voorbereidende werkzaamheden uit te voeren die nodig zijn voor de uitvoering van de desbetreffende dienst om een goede en tijdige uitvoering van de overeengekomen diensten mogelijk te maken. De klant draagt ervoor zorg dat Homebell tijdig kan beschikken over de gedeelten van de woning of het terrein waaraan het werk zal worden uitgevoerd.
  4. Voor zover een inspectie ter plaatse of een voorafgaand onderzoek door Homebell nodig is voor de overeengekomen dienst, zal de klant ervoor zorgen dat hij of een vertegenwoordiger van hem aanwezig is op de afgesproken tijd, zodat Homebell de inspectie ter plaatse of de voorafgaande inspectie kan uitvoeren.
  5. De klant zorgt er voor dat Homebell kan beschikken over elektriciteit alsmede overige nutsvoorzieningen op het werk. Dergelijke kosten ten behoeve van de uitvoering van het werk zijn voor rekening van de klant.
 • Vergoeding, prijzen
  1. Voor de betaling van de overeengekomen vergoeding kunt u uitsluitend gebruik maken van de betaalmethode die op het moment van de boeking is overeengekomen en gespecificeerd. BTW is in de overeengekomen vergoeding inbegrepen.
  2. De overeengekomen vergoeding dient betaald te worden door de klant binnen 5 dagen na oplevering van de diensten, tenzij anders overeengekomen in individuele gevallen (bijvoorbeeld gedeeltelijke betaling).
  3. Na acceptatie van de offerte is de consument een aanbetaling verschuldigd teneinde de te maken kosten voor materialen te dekken. De aanbetaling bedraagt 30-40% van de hoofdsom.
 • Belemmeringen, deadline en wijzigingen in de dienst
  1. Indien Homebell niet in staat is om de diensten zoals overeengekomen te verstrekken als gevolg van niet-nakoming van de verplichting van de klant om medewerking te verlenen in overeenstemming met artikel 4, in het bijzonder als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie van de klant, zal Homebell de klant daarvan in kennis stellen en zal zij een redelijke termijn stellen om de belemmering die de dienst in de weg staat te verhelpen. Dit geldt niet indien de termijn niet noodzakelijk is op grond van de wettelijke bepalingen. De uitvoeringsdata en, indien nodig, opleveringsdata zullen dienovereenkomstig met de duur van de belemmering die de uitvoering van de dienst in de weg staat worden verlengd. Indien Homebell schade lijdt of extra kosten moet maken door de verwijtbare niet-nakoming van de verplichting van de klant om medewerking te verlenen, is de klant hiervoor aansprakelijk en moet deze aan Homebell betalen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.
  2. Indien de klant verzoekt om wijziging van de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten of indien wijziging van de omvang van de diensten vereist is vanwege redenen waarvoor noch Homebell noch de klant verantwoordelijk is, bijvoorbeeld indien voor de uitvoering van de dienst bijkomende kosten ontstaan voor andere onderdelen die moeten worden gemonteerd voor reparatieopdrachten, zal Homebell eventuele vertragingen en bijkomende kosten als gevolg van de gewenste of noodzakelijke wijziging tijdig vaststellen en zullen partijen indien noodzakelijk een wijziging van de overeenkomst of een nieuwe opdracht overeenkomen, afhankelijk van het individuele geval.
  3. Werkzaamheden die door Homebell zonder voorafgaande toestemming worden uitgevoerd worden in rekening gebracht en voldaan door de klant indien de werkzaamheden na uitvoering door de klant wordt erkend dan wel goedgekeurd. Het bepaalde in titel 12, afdeling 1 van Burgerlijk Wetboek 7 blijft onverminderd van toepassing.
  4. In geval van ongunstige weersomstandigheden of droogcondities, kan Homebell het werk onderbreken en de overeengekomen uitvoering en, indien nodig, de opleveringsdatum uitstellen. De duur van het van de uitvoering van de dienst wordt overeenkomstig de duur van de onderbreking verlengd. Het werk zal worden voortgezet onder de juiste weersomstandigheden met inachtneming van passende organisatorische en installatietijden.
  5. Indien de offerte een tijdstip vermeldt waarop dan wel de periode waarin met het werk kan worden begonnen is dit slechts een richtlijn, afwijking van een dergelijke richttijd kan nimmer een aanleiding tot annulering zijn.
 • Eigendomsvoorbehoud, verrekening, retentierecht
  1. Voor zover Homebell ook de leveringen verzorgt in het kader van haar dienstverlening (bijvoorbeeld de gewenste verf voor het schilderwerk, indien overeengekomen), behoudt Homebell zich het eigendom daarvan voor tot de volledige betaling van de geleverde diensten. Als een onderdeel van de levering is bevestigd aan een gebouw, zal de klant aan Homebell elk van diens eigen vorderingen in dit verband (bijvoorbeeld in het geval van wederverkoop van de woning) overdragen aan Homebell ten bedrage van de vordering van Homebell.
  2. Als door Homebell geleverde zaken met in eigendom of bezit zijnde zaken van de klant worden nagetrokken of vermengd (bijvoorbeeld in een gebouw of de grond), dan moet de klant zijn vordering op het eigendom of bezit afstaan vanwege de verhoging van de waarde van zijn eigendom of bezit aan Homebell als zekerheid. De vordering voor de waardestijging van het eigendom door natrekking of vermenging van de geleverde zaken, als deze zijn geïnstalleerd door Homebell, en de kosten voor de installatie, op voorwaarde dat het is geïnstalleerd, wordt gecedeerd aan Homebell. De cessie eindigt als de vorderingen van Homebell tot vergoeding van de klant in het kader van de gesloten overeenkomst niet meer gelden (bijvoorbeeld door uitvoering) tenzij er een bezwaar is tegen de vordering van Homebell.
  3. U heeft uitsluitend recht op verrekening indien uw tegenvorderingen opeisbaar zijn, wettelijk zijn vastgesteld en onbetwist zijn door Homebell. U heeft een retentierecht indien en voor zover uw tegenvordering is gebaseerd op dezelfde contractuele relatie. In geval van gebreken in de diensten, laten deze de wederzijdse rechten van de klant onverlet, met name in overeenstemming met artikel 12 (Garantie).
 • Opzeggingsrecht van Homebell

  Homebell heeft het recht om de overeenkomst met de klant op te zeggen indien er sprake is van omstandigheden die niet bekend waren op het moment dat de overeenkomst werd gesloten en die opzegging rechtvaardigen gezien de rechtmatige belangen van Homebell, bijvoorbeeld in geval van overmacht, stakingen en natuurrampen. Op dezelfde wijze heeft Homebell het recht om de overeenkomst met de klant op te zeggen als Homebell onverhoopt onvoldoende capaciteit heeft voor de uitvoering van de contractuele diensten of de afgesproken data niet kunnen worden gehaald. Homebell zal de klant hiervan onmiddellijk in kennis stellen en eventuele door de klant reeds betaalde bedragen terugbetalen.

 • Kennisgeving van het wettelijke recht tot herroeping van de consument

  Informatie betreffende het herroepingsrecht van de consument alsmede het herroepingsformulier zijn te vinden onder deze algemene voorwaarden.

 • Annulering door klant
  1. Bij annulering van de overeenkomst door de klant, na verloop van 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst, is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de klant bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen (het offertebedrag).
  2. Annulering dient te allen tijde schriftelijk te geschieden. Voor de bepaling van het moment van opzegging geldt het precieze tijdstip van ontvangst door Homebell.
  3. Wettelijke beëindigingsrechten van de klant blijven uitdrukkelijk onaangetast door de opzegging.
 • Acceptatie
  1. De klant is verplicht om het werk dat overeenkomstig de opdracht is uitgevoerd te accepteren. Acceptatie kan niet worden geweigerd wegens kleine gebreken.
  2. Acceptatie kan plaatsvinden in de vorm van een stilzwijgende acceptatie zonder klachten of door de ingebruikname van het werk.
  3. Voor klanten geldt dat het werk wordt geacht geaccepteerd te zijn indien de klant binnen 7 dagen na oplevering van het werk geen klacht indient over eventuele gebreken aan het werk of strijdigheid met de overeenkomst; de klacht dient schriftelijk te worden ingediend, waarbij de periode van de verzending per post, fax of e-mail niet meetelt.
  4. De bij oplevering geconstateerde en erkende tekortkomingen worden binnen een redelijke termijn hersteld, tenzij Homebell aantoont dat dit redelijkerwijs niet te realiseren is binnen een dergelijk termijn. In dat geval wordt er in billijkheid een nieuwe termijn vastgesteld. Voornoemde geldt ook als Homebell besluit om een door haar aanvankelijk niet erkende tekortkoming alsnog te herstellen.
  5. Na acceptatie is het werk voor risico van de klant. Homebell is ontslagen van de aansprakelijkheid voor tekortkomingen die de klant op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken.
 • Garantie
  1. Homebell is, met inachtneming van het in deze voorwaarden bepaalde, aansprakelijk voor gebreken in het werk, en zal voor dergelijke gebreken, naar eigen keuze, zorgdragen voor reparatie of het leveren van nieuw werk (vervanging).
  2. Indien Homebell verdere uitvoering van werkzaamheden weigert – bijvoorbeeld vanwege onevenredig hoge kosten, indien de verdere uitvoering van de werkzaamheden mislukt of wanneer verdere uitvoering onredelijk is – kan de klant kiezen om de prijs in evenredigheid te verminderen of de overeenkomst te ontbinden.
  3. De rechten van de klant bij gebreken in het resultaat van de dienstverlening, welke bestaat uit plannings- of begeleidingsdiensten, vervallen een jaar na acceptatie, met uitzondering van deze diensten bij een gebouw of fabriek. Dit geldt niet indien Homebell het gebrek frauduleus heeft verzwegen.
 • Arbitrage bij consumentengeschillen

  Home3Sixty GmbH (Homebell) is niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een geschillenregeling voor arbitrage bij consumentenzaken.

 • Aansprakelijkheid van Homebell
  1. Homebell is aansprakelijk in geval van schade aan de klant (a) als gevolg van letsel of gezondheidsschade als gevolg van niet-nakoming van een verplichting van Homebell, (b) op grond van de wettelijke regeling betreffende productaansprakelijkheid, op basis van de schending van een garantie of als gevolg van een frauduleuze verkeerde voorstelling, (c) indien Homebell de schade opzettelijk of door grove nalatigheid heeft veroorzaakt en/of (d) indien de schade is veroorzaakt door de niet-nakoming van een verplichting van Homebell, die wezenlijk is voor de uitvoering van de overeenkomst mogelijk maakt en op de nakoming waarvan de klant redelijkerwijs vertrouwt en moet kunnen vertrouwen (hoofdverplichting).
  2. In de in artikel 14.1 (a), (b) en/of (c) genoemde gevallen is Homebell onbeperkt aansprakelijk. In de gevallen genoemd in artikel 14.1 (d), is de schadevergoeding beperkt tot de schade die voorspelbaar en typisch is voor de overeenkomst. In andere gevallen dan die genoemd in artikel 14.1 is de aansprakelijkheid van Homebell uitgesloten.
  3. De aansprakelijkheidsbepalingen van de voorgaande leden zijn eveneens van toepassing op de persoonlijke aansprakelijkheid van kantoren, medewerkers en agenten van Homebell.
  4. Als het werk wordt uitgevoerd naar een door of namens de klant vervaardigd ontwerp, staat de klant in voor de deugdelijkheid van dat ontwerp, tenzij Homebell die verantwoordelijkheid uitdrukkelijk van de consument heeft overgenomen. Dit onverlet de waarschuwingsverplichting van Homebell.
 • Slotbepalingen
  1. Het Nederlandse recht is van toepassing op alle overeenkomsten tussen Homebell en de klant. Dit laat de wettelijke bepalingen die de rechtskeuze en de toepasselijkheid van de dwingendrechtelijke bepalingen beperken, in het bijzonder van de staat waar de klant als consument zijn gewone verblijfplaats heeft, onverlet.
  2. Indien de klant een ondernemer is, een publiekrechtelijke rechtspersoon of instelling is, is het Duitse recht van toepassing, en is de bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen de klant en de aanbieder de zetel van Homebell, tenzij uit de wet een andere bevoegde rechter volgt.
  3. De overige delen van de overeenkomst blijven bindend, zelfs indien individuele onderdelen daarvan wettelijk geen kracht hebben. Voor zover mogelijk zal de geldende wettelijke regeling eventuele ongeldige punten vervangen.

Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, Home3Sixty GmbH, Mariendorfer Damm 1, Haus 3, 5. Etage, 12099 Berlin, e-mail: klantenservice@homebell.com via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Daarnaast moet u bij herroeping van de overeenkomst alle materialen die u van ons heeft ontvangen terugsturen. Als terugsturen van de materialen naar haar aard is uitgesloten, dan moet u, indien het gebruikte bouwmateriaal niet zonder schade of vernietiging kan worden verwijderd, een vergoeding betalen voor de waarde van de materialen.

Als de klant de overeenkomst herroept, dan is de klant aan Homebell een vergoeding verschuldigd voor de door Homebell geleverde diensten tot aan het moment van de herroeping, indien de klant Homebell uitdrukkelijk heeft gevraagd dat Homebell met de diensten voor het verstrijken van de herroepingstermijn te starten (zie artikel 6:230o jo. 6:230s lid 4 Burgerlijk Wetboek).

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Als u heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt u een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat u ons ervan in kennis heeft gesteld dat u de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten waarbij de consument de handelaar specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten, met uitzondering van aanvullende dienstverlening waar de consument niet uitdrukkelijk om heeft verzocht, of de levering van andere zaken dan die noodzakelijk zijn om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren (conform artikel 6:230p sub (b) Burgerlijk Wetboek).

Bovendien vervalt het herroepingsrecht bij een overeenkomst tot het verrichten van diensten, na nakoming van de overeenkomst, indien de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding en heeft erkend zich bewust te zijn dat hij zijn herroepingsrecht zal kwijtraken zodra de handelaar de overeenkomst is nagekomen (conform artikel 6:230p sub (d) Burgerlijk Wetboek).

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: Home3Sixty GmbH, Mariendorfer Damm 1, Haus 3, 5. Etage, 12099 Berlin

E-Mail: klantenservice@homebell.com

Ik/wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede, dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende producten [aanduiding product] (*)/levering van de volgende diensten aangegaan [aanduiding dienst] (*) herroep/herroepen: ________________________________

Besteld op (*)/ontvangen op (*): __________________

Naam consument(en): __________________

Adres consument(en): __________________

Handtekening consument(en) (uitsluitend middels schriftelijke kennisgeving): __________________

Datum: __________________

(*) doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Opmerking: wanneer u gebruik maakt van de herroeping, dan bent u mogelijk een vergoeding verschuldigd voor de geleverde diensten (zie de Herroepingsvoorwaarden)