Privacyverklaring

STAND: 07.09.2017

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website alsmede de bijbehorende diensten beheerd en geleverd door Home3Sixty GmbH gevestigd aan de Ullsteinstraße 114 – 142, Toren C, 1e verdieping (12109) te Berlijn, Bondsrepubliek Duitsland (hierna “Homebell”). Homebell hecht bijzonder veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens, in onderhavige verklaring valt te lezen welke gegevens Homebell zal verzamelen, verwerken en/of gebruiken als onderdeel van haar dienstverlening alsmede voor welke doeleinden dit plaatsvindt.

Homebell zal alleen uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of openbaar maken met inachtneming van de toepasselijke Duitse en Europese wet- en regelgeving. Indien nodig en voor zover vereist zullen wij expliciet uw toestemming vragen, maar in sommige gevallen kunnen we toestemming afleiden uit uw acties en gedrag. Voorts kan het voorkomen dat Homebell u vraagt om aanvullende toestemming te verlenen indien dat nodig mocht zijn om uw persoonsgegevens te gebruiken voor doeleinden die niet onder deze Privacyverklaring vallen.

U bent niet verplicht om toestemming te verstrekken, maar als u besluit deze niet te geven kan het voorkomen dat uw deelname aan bepaalde activiteiten en/of diensten worden beperkt. Als u aanvullende toestemming verleent, zullen de voorwaarden van die toestemming prevaleren in geval van tegenstrijdigheid met de voorwaarden van dit Privacyverklaring.

Aard, omvang en doel van het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens U kunt de website van Homebell bezoeken en informatie verkrijgen zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Tijdens een dergelijk bezoek aan de website blijft u anoniem en zullen slechts de verbindingsgegevens, zoals de datum, de tijdsduur danwel de naam van uw internetprovider, die door uw internetbrowser worden verzonden tijdens het bezoek, door Homebell worden gebruikt zonder dat hieraan persoonlijke gegevens afgeleid kunnen worden.

U hebt te allen tijde zelf de keuze of u uw persoonsgegevens wilt invoeren of niet. Het verstrekken van persoonsgegeven geschiedt vrijwillig, dit kan het geval zijn indien u een van de de aangeboden diensten op de website gebruikt, een boeking en/of bestelling plaatst, indien u zich registreert op de website, aanmelding voor de nieuwsbrief, enz. Deze persoonsgegevens kunnen onder andere – maar niet limitatief – het navolgende omvatten:

 1. Naam;
 2. Adres;
 3. E-mailadres;
 4. Telefoonnummer;
 5. Eerdere aanmeldingen en/of bestelling;
 6. Gegevens ten aanzien van een aanmelding, bestelling en/of levering.

Homebell verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, onder meer via de door haar geëxploiteerde website en/of overige diensten:

 1. voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
 2. om u de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen;
 3. indien er een verplichting tot betaling is ontstaan, om te factureren. Financiële gegevens publiceert Homebell nooit op haar website, en worden ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst. Wanneer de verplichting tot betaling uitblijft voor onze producten of diensten kunnen wij bijvoorbeeld de vordering in handen stellen van derden, zoals een incassobureau;
 4. om gericht aanbiedingen te doen, bijv. via e-mail. Ook kan bijvoorbeeld op een website of in een app een advertentie worden getoond van een product waarvan wij op basis van door ons verwerkte gegevens vermoeden dat het uw interesse heeft. In het kader van de optimalisatie van het doen van aanbiedingen kunnen wij een profiel van u opstellen;
 5. registratie op de site van Homebell waarbij (persoons)gegevens worden opgeslagen om een ​​gebruikersaccount teneinde u in de toekomst sneller en handiger te kunnen boeken, zodat u toegang hebt tot andere diensten op de website, b.v. Bekijk uw vorige boekingen.om u een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;
 6. om haar (mobiele) websites, eventuele apps en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen danwel om fraude tegen te gaan;
 7. om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene) strategie;
 8. Hierbij geldt dat niet alle gegevens altijd voor dezelfde doeleinden worden verwerkt. Sommige gegevens worden bijvoorbeeld alleen bewaard ten behoeve van de facturering of ten behoeve van het leveren van de gevraagde dienst, terwijl andere gegevens èn voor het analyseren en verbeteren van het gebruik van onze websites én voor het doen van een gericht aanbod kunnen worden gebruikt.

  Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

  Indien Homebell bij uitvoering van haar contractuele verplichting gebruik maakt van derden (bijv. onderaannemers, betalingsdienstaanbieders) zullen zij slechts de nodige gegevens ontvangen die nodig zijn voor de uitvoering. Deze partijen zijn verplicht de persoonsgegevens conform dezelfde voorwaarden te beschermen.

  Voor zover Homebell gegevens zal gebruiken voor een doel dat uw toestemming vereist volgens wettelijke vereisten, vraagt zij hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming kunt u te allen tijde intrekken en/of toekomstig gebruik hiervan verbieden. Binnen het toepassingsgebied van de wettelijke bepalingen kan Homebell gebruik maken van pseudoniemprofielen voor het doel van reclame, marktonderzoek en de verbetering van onze diensten, met dien verstande dat u geen gebruik heeft gemaakt van uw wettelijk recht om tegen een dergelijk gebruik van uw gegevens bezwaar te maken.

  Gebruik van cookies Om het bezoek van de website aantrekkelijker en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruikt Homebell op (bepaalde onderdelen van) haar websites zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen en die bepaalde instellingen en gegevens voor de uitwisseling met ons systeem over uw browser opslaan. Cookies worden ook gebruikt om de voorkeur van bezoekers te volgen, waardoor we het ontwerp van onze website kunnen optimaliseren. Op deze manier kunnen wij de inhoud van onze website aanpassen aan uw behoeften en zo onze aanbieding optimaliseren. De cookies die door ons worden gebruikt, bewaren geen persoonsgegevens en zijn niet te herleiden tot een individu.

  Middels uw browserinstellingen kunt u te allen tijde instellen dat u geen cookies wenst te accepteren danwel kunt u de bestaande cookies verwijderen. Indien u via uw browserinstellingen cookies hebt uitgeschakeld, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken, dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken of dat u niet het beste aanbod zult ontvangen.

  Gebruik Google Analytics / Google Universal Analytics De website van Homebell maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies, waarmee uw gebruik van deze website kan worden geanalyseerd. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen naar een Google-server in de VS overgedragen en opgeslagen

  Door de activering van de IP-anonimisering op de website wordt uw IP-adres (zgn. IP-maskering) door Google voorafgaand aan de verzending binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. Voor de exploitant van de website zal Google de verkregen informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, rapporten op te stellen over de activiteit van de website en andere diensten te verschaffen die betrekking hebben op het gebruik van website- en internetgebruik te kunnen bieden. Het IP-adres dat door uw browser wordt geleverd als onderdeel van Google Analytics, zal nimmer worden samengevoegd met andere die verkregen zijn door Google.

  U kunt de opslag van alle cookies voorkomen door een desbetreffende instelling van uw browser software; Homebell wijst u er echter nogmaals op dat u in voorkomend geval wellicht niet van alle functies op deze website volledig gebruik kunt maken. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de gegevens die door een cookie zijn gegenereerd en betrekking hebben op het gebruik van de website (incl. uw IP-adres) registreert en verwerkt door via middel de navolgende link een beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

  De website van Homebell maakt gebruikt Google Analytics, inclusief de functies van Google Universal Analytics. Met de mogelijkheden van Universal Analytics kunnen tevens de activiteiten op onze website geanalyseerd worden indien de website in beginsel via een pc en op een andere tijd via een tablet of mobiele telefoon wordt bezocht. Dit wordt gedaan door een zogenaamde "User-ID". Inhoudende dat een Google-gegenereerde ID uit twee willekeurig gegenereerde 32-bits nummers (bijv. 12345.67890) voor zowel lokale als globale pseudoniemgebruikers wordt gebruikt om de diensten van Homebell te verbeteren en te analyseren. De toewijzing van een User-ID komt voor wanneer u een gebruikersaccount voor onze website hebt en u zich aanmeldt op verschillende apparaten met uw gebruikersaccount. Een dergelijk User-ID bevat geen persoonsgegevens en kan derhalve niet herleid worden tot een individu. De hierboven beschreven IP-maskering wordt ook geactiveerd bij gebruik van Google Analytics. U kunt ook de gebruiksanalyse voor het gebruik van meerdere apparaten controleren via Universal Analytics door de browser plug-in te downloaden en te downloaden op: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

  Gebruik Google Adwords Remarketing / Conversion Tracking De website van Homebell maakt gebruik van Google Adwords. Google AdWords is een online wervingsprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

  Homebell maakt gebruik van de remarketingfunctie binnen de Google AdWords-dienst. Hiermee is het voor Homebell mogelijk bezoekers van haar website, die al eerder belangstelling hebben getoond voor de producten en/of diensten van Homebell binnen het Google Display Network, gericht te benaderen met op diens interesses afgestemde advertenties. Hiertoe wordt het bezoek en gedrag van de bezoeker op de website geanalyseerd, bijvoorbeeld in welke aanbiedingen de bezoeker geïnteresseerd is, teneinde gerichte advertenties te kunnen weergeven aan de bezoeker – eventueel middels ingevoegde advertenties op andere websites. Google slaat om voornoemde reden een cookie in de vorm van een nummer op in de browser van een bezoeker die specifieke Google-services of sites van het Google Display Netwerk bezoeken. De bezoeker krijgt op die manier advertenties te zien die hoogstwaarschijnlijk corresponderen met de getoonde interesse in producten en informatie. Een dergelijk cookie wordt gebruikt om een ​​browser op een specifieke computer uniek te identificeren en bevat geen persoonsgegevens en is derhalve niet te herleiden tot een individu. U kunt plaatsing van cookies voor advertenties blijvend tegengaan door de in de volgende link beschikbaar gestelde browser plug-in te downloaden en te installeren: https://www.google.com/settings/ads/onweb/ U kunt ook Google's Google Advertising-instellingen gebruiken op: http://www.google.com/settings/ads/.

  De website van Homebell maakt gebruik van het online wervingsprogramma "Google AdWords” en in het kader daarvan vindt Conversion-Tracking plaats. Het cookie voor Conversion-Tracking wordt geplaatst wanneer een gebruiker op een door Google beheerde advertentie klikt. Dergelijke cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en zijn niet bedoeld voor identificatie van de persoon van de betreffende gebruiker. Brengt de gebruiker een bezoek aan bepaalde pagina's van deze website en is het cookie nog niet verlopen, kan Google alsmede de gebruiker van de website zien dat de bezoeker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. De met behulp van de Conversion Cookies verzamelde informatie dient ertoe conversiestatistieken te genereren. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en zijn derhalve niet herleidbaar tot een individu.

  U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door uw browser software dienovereenkomstig te plaatsen; Homebell wijst er echter nogmaals op dat u in dit geval niet alle functies van deze website volledig kunt benutten. Wanneer u niet aan Tracking wenst deel te nemen, kan het gebruik hiervan tegengaan door het cookie van Google Conversion-Tracking via de instellingen in internetbrowser bij gebruikersinstellingen te deactiveren. Ze worden dan niet in de Conversion-Tracking statistieken opgenomen. Voor meer informatie over de instellingen en privacy van Google, ga naar https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/?fg=1. Nadere informatie over Google Adwords Remarkteing, Coversion Tracking en de Privacyverklaring van Google vindt u hier: http://www.google.com/privacy/ads/.

  Gebruik van Facebook Website Custom Audience De website van Homebell maakt gebruik van de Retargeting-technologie "Website Custom Audience" van het sociale netwerk Facebook, dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Dit stelt Homebell in staat bezoekers die al interesse hebben getoond in haar producten en/of diensten die tevens lid zijn van Facebook middels het Facebook-advertentienetwerk relevante advertenties en aanbiedingen te tonen.

  Om deze reden bevat de website van Homebell zogenaamde Facebook Retargeting Pixels, waarmee Facebook bezoekers op de website vastleggen middels een Pseoudniem en deze gegevens gebruiken als basis voor gerichte Facebook-advertenties. Dergelijke pixels bevatten geen persoonsgegevens en kunnen derhalve niet herleid worden tot een individu. Voorts koppelt Facebook geen gegevens die door de Retargeting pixel worden verkregen met persoonsgegevens danwel gebruikersgegevens die eventueel op een persoonlijke Facebook-pagina zijn opgeslagen.

  Lees voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door Facebook, alsmede uw configuratie-instellingen voor de bescherming van uw privacy het privacybeleid van Facebook, die o.a. via facebook.com/ads/website_custom_audiences en www.facebook.com/privacy/explanation te vinden zijn. Indien u zich wenst te verzetten tegen het gebruik van Facebook Website Custom Audiences, kunt u dit via facebook.com/ads/website_custom_audiences doen.

  Informatie en verwijdering U heeft het recht de persoonsgegevens die Homebell bewaart alsmede de instellingen van uw gebruikersaccount danwel uw pseudoniem te allen tijde kosteloos in te zien en deze aan te passen, aan te vullen of te verwijderen. U kunt uw toestemming voor het gebruik van de vrijwillig verstrekte gegevens te allen tijde intrekken. Daarnaast heeft u het recht om onjuiste gegevens te blokkeren, te blokkeren of te verwijderen. Voorts heeft u altijd het recht om bezwaar te maken tegen het voortbestaan van uw persoonsgegevens voor de toekomst

  Daarnaast kunnen rechtbanken, Openbare Ministeries of andere wettelijk bevoegde autoriteiten op wettelijke basis gegevens opvragen of informatie eisen. In geval van vragen, dringende verzoeken omtrent aanpassen en/of verwijdering van uw persoonsgegevens wendt u zich zo spoedig mogelijk tot Homebell. Geef hierbij voldoende informatie op (bijvoorbeeld naam, e-mailadres). U vindt onze contactgegevens op deze pagina.

  Informatieve en transactionale e-mails

  U heeft het recht om ervoor te kiezen of u wel of geen informatieve e-mails wilt ontvangen. De informatieve e-mails die wij versturen ontvangt u bijvoorbeeld nadat wij telefonisch contact met u hebben gezocht maar u niet hebben kunnen bereiken (max. 3x), of het kan gaan om e-mails die u ontvangt omtrent de huidige status van uw projectaanvraag (max. 3x). Wanneer u ervoor heeft gekozen om informatieve e-mails te ontvangen heeft u de mogelijkheid om zich hiervoor ten alle tijden af te melden.

  Naast informatieve emails verstuurd Homebell ook transactionele emails. Deze emails ontvangt u ten alle tijden, ook al heeft u ervoor gekozen om geen infomatieve te willen ontvangen. Transactionele e-mails zijn bijvoorbeeld een bevestigingsmail van uw offerteaanvraag, de e-mail met de aangevraagde offerte of e-mails betreffende betalingen en belangrijke updates betreffende uw project.